ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира от Aгитпроп ООД.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила („Официални правила”):
За да участва в промоцията, потребителят трябва да се регистрира с име и имейл адрес на kodkino.com. След регистрация, потребителят може да намери и сканира QR код и така да изгледа сцена от български филм, сниман в София. Общият брой на QR кодовете е 100. С всяко сканиране на уникален QR код, потребителят трупа една точка. Тримата, които в рамките на промоционалния период са първи са сканирали, респективно изгледали най-много сцени от български филми и са били в режим “регистриран потребител”, ще получат таблет Lenovo Yoga Tablet 2.
2.2. Официалните правила са публикувани на адрес http://kodkino.com/pages/pravila
2.3. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на http://kodkino.com/pages/pravila
2.4. С участието си в Кампанията участниците приемат Официалните правила.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Право на участие имат всички пълнолетни физически лица, съгласили се с Официалните правила.
4.2. За участие в Кампанията не се изисква закупуване на продукт или услуга.
4.3. В Кампанията нямат право да участват служители на Организаторa, партньорите на кампанията, както и членове на техните семейства.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията стартира на 1.11.2015 г. и приключва на 15.12.2015 г.
ЧАСТ 6. ОТГОВОРНОСТ
6.1. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в кампанията, повреден QR код и невъзможност за неговотo сканиране, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.
ЧАСТ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с или до колкото се налага за целите на кампанията. Организаторът има право да се свързва с участника за последващи промоционални активности само по предоставения в сайта e-mail адрес, освен ако участникът изрично е заявил, че не желае това.
ЧАСТ 9. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
9.1. Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.